Etický kodex

 • dodržování lidských práv a důstojnosti
 • respektování jedinečnosti každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti
 • zachování a rozvoj svobodného rozhodování klienta
 • respektování individuálních potřeb klienta, ochrana práv klientů, neomezování osobní svobody
 • uplatňování vlídného, ochotného, přátelského přístupu s úctou a empatií
 • vedení jednání s trpělivostí, vřelostí, srdečností
 • navozování pocitu bezpečí, vzájemné důvěry
 • chránění klientova práva na soukromí
 • podporování návaznosti na další dostupné zdroje a spolupráce s rodinou
 • upřednostňování své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy
 • udržování své osobní odborné a profesionální úrovně
 • pracovat jako člen týmu

Výklad základních etických zásad

Ve vztahu ke klientovi pracovník organizace:
 • pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům, při žádné formě diskriminace nespolupracuje a neúčastní se jí
 • pracuje tak, aby byl klient spokojen
 • s každým klientem jedná jako s jedinečnou osobností
 • ctí různorodost, odlišné kultury, hodnoty a individuální názory
 • chrání klientovo právo na soukromí, důstojnost a důvěrnost jeho sdělení, umí klientovi vysvětlit postupy organizace při ochraně jeho osobních dat a ochraně práv klientů
 • pomáhá řešit i jiné záležitosti a problémy klienta týkající se jiné složky jeho života
 • hledá možnosti, jak zapojit klienty do procesu řešení jejich problémů a podporuje jejich nezávislost
 • ctí právo klienta na podstoupení rizika, pomáhá ho rozeznat a zvládnout možná nebezpečí, učiní vše potřebné k minimalizaci těchto rizik
 • dbá, aby klienti obdrželi všechny služby a dávky sociálního zabezpečení, na které mají nárok, poučí klienty o povinnostech, které vyplývají z takto poskytnutých služeb a dávek) např. příspěvek na péči, přidělení chráněného bytu, dávky pro těžce zdravotně postižené apod.)
 • pomáhá klientům s předkládáním stížností na službu a stížnosti chápe jako prostředek ke zlepšení kvality služby, podílí se na jejich řešení se vší vážností
 • podnikne všechny kroky k tomu, aby bylo zabráněno nebezpečnému, hrubému nebo diskriminujícímu chování vůči klientům i mezi klienty samotnými
 • nepřijímá žádné soukromé finanční, movité a nemovité dary
 • nepřijímá žádné dary pro organizaci
 • nezneužívá moci, která plyne z výkonu služby a práce s klienty
 • nevytváří s klienty nepatřičné vztahy
 • jedná přímo, přesně přiměřeně a otevřeně
 • je spolehlivý, odpovědný a neovlivnitelný
Ve vztahu ke svému zaměstnavateli pracovník organizace:
 • odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli
 • pravdivě informuje o poslání organizace, typech poskytovaných služeb a kontaktní osobě organizace
 • poskytuje dobré a kvalitní služby tak, aby o ně byl zájem
 • spoluvytváří pracovní postupy a zásady
 • upozorňuje zaměstnavatele na potíže, které mohou zabraňovat v poskytování služby
 • dodržuje bezpečnostní a zdravotní předpisy
 • chová se v práci i mimo ni způsobem nezpochybňujícím způsobilost pracovat v sociálních službách
 • respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů, respektuje odlišnost názorů
 • kritické podmínky vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem
 • informuje zaměstnavatele o osobních problémech, které by mohly být překážkou v řádném výkonu služby
 • vyhledá pomoc zaměstnavatele, pokud není schopen danou práci vykonávat
 • dává přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy
Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti pracovník organizace:
 • dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání
 • neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně sociální práce s uplatňováním nových přístupů a metod
 • je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základ pro udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy a rozpory
 • pro svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků, naopak své znalosti a dovednosti předává ostatním
 • spolupracuje s pracovníky jiných zařízení
Ve vztahu ke kolegům pracovník organizace:
 • chápe, že dobré a kvalitní služby lze poskytovat pouze v týmu
 • ke svým kolegům se chová slušně, vstřícně, ochotně
 • nezatajuje důležité informace k výkonu služby
 • netoleruje kolegovi špatnou práci
 • na kvalitě se podílí celý tým a prestiž organizace nese celý tým
 • jedná a myslí pozitivně, na pracovišti navozuje přátelskou atmosféru
 • pro všechny konfliktní situace hledá pozitivní řešení
 • poučí se z chyb svých i svých kolegů

Staňte se i Vy součástí našeho příběhu

Podpořit naši činnost můžete několika způsoby

Formulář Potvrzení o daru ZDE

Kontaktní údaje

RUAH o.p.s.
Křižíkova 2158, 256 01 Benešov
info@ruah.cz

3 + 10 =

Share This