Naše ochrana Vašich údajů

Naše ochrana Vašich údajů

Důvěra je jedním z nejdůležitějších předpokladů naší práce. Ať už jde o důvěru klientů, jejich rodin, tak i zaměstnanců mezi sebou i důvěru ve všech vztazích, které ve své práci navazujeme. Získáváme, uchováváme a zpracováváme osobní údaje, které nám umožňují kvalitně poskytovat naše služby klientům, pacientům, jejich rodinám a dalším pečujícím. Osobní údaje také shromažďujeme za účelem získávání finančních zdrojů a péče o ně. Při zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů se zejména zavazujeme, že:

 • s Vašimi osobními údaji budeme zacházet s respektem k Vašemu soukromí
 • zajistíme jejich bezpečné uchování
 • Vaše osobní údaje nebudeme nikdy sdílet se třetími osobami, s výjimkou zdravotnických pracovníků a dalších organizací zapojených do poskytování péče
 • zaměstnanci jsou poučeni, jak s osobními údaji bezpečně a diskrétně zacházet a jsou vázáni mlčenlivostí
 • budete mít jasné informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme a proč a za jakým účelem je využíváme
 • Vaše osobní údaje nikdy nikomu nepředáme ke komerčnímu využití

Pro klienty služeb všech našich služeb máme vytvořené samostatné zásady ochrany osobních údajů, které se týkají nakládání s údaji o zdravotním stavu, sociálních poměrech, apod. Informace, které nám předáte na základě čerpání některých našich služeb, nebudeme sdílet s našimi kolegy z fundraisingu a PR, pokud nám k tomu neudělíte výslovný souhlas. Jestliže využíváte naše služby a chtěli byste dostávat občasné informace o naší činnosti nebo o možnosti, jak nás můžete podpořit, můžete požádat pracovníky RUAH o.p.s., aby Váši emailovou adresu zařadili do seznamu pro rozesílku informací.

Fotografie zaměstnanců, které jsou umístěny na webové stránce www.ruah-ops.cz, případně na sociálních sítích, jsou pořizovány se souhlasem zaměstnanců. Všechny ilustrační fotografie jsou pořízené se souhlasem. V případě dokumentačních fotografií z akcí, které pořádáme, nežádáme o souhlas jednotlivých účastníků. Pokud byste však chtěli požádat o stažení fotografie, na které jste zachyceni, napište nám prosím na info@ruah.cz

Základní pojmy

 • Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je RUAH o.p.s., se sídlem Tyršova 2061, 256 01 Benešov, IČ: 243 12 355, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. O 930
 • Osobním údajem je jakákoliv informace, která se týká určené nebo určitelné fyzické osoby.
 • Subjektem údajů je ten, o jehož údaje se jedná.
 • Zpracováním osobních údajů je jakákoli operace s nimi činěná tedy včetně jejich zobrazení, uložení, v papírové podobě, přepsání do databáze, opravy apod.

Jak Vaše osobní údaje získáváme?

O poskytnutí Vašich osobních údajů můžete být požádáni při prvním dobrovolném aktivním kontaktu s organizací. Nejčastěji se jedná o tyto situace:

  • při vyjádření zájmu o využívání služeb RUAH o.p.s. (poradna, domácí hospic, odlehčovací služby, ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti, vzdělávání)
  • při zasílání darů na podporu činnosti RUAH o.p.s.
  • při vyjádření zájmu o práci v RUAH o.p.s.
  • při uzavření smluvního vztahu s RUAH o.p.s.
  • při vyjádření zájmu o dobrovolnickou pomoc v RUAH o.p.s.
  • při vyjádření zájmu o účast na vzdělávacích aktivitách RUAH o.p.s.
  • při vyjádření zájmu o účast na akci pro veřejnost vyžadující registraci
 • při vyjádření zájmu o informace o činnostech RUAH o.p.s.
 • při nákupu zboží v charitativním e-shopu RUAH o.p.s.

 

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

RUAH o.p.s. provádí zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, obecně známé, jako General data protection regulativ – GDPR. Nejčastěji se jedná o zpracovávání následujících osobních údajů:

 • identifikační údaje: jméno, příjmení
 • kontaktní údaje: adresa trvalého či přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon
 • bankovní údaje: číslo účtu, kód banky, v případě darování online platební kartou, pak číslo kreditní ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
 • další údaje, které vyplývají z plnění smlouvy a jsou nezbytné pro poskytování služeb

Kromě výše vyjmenovaných osobních údajů RUAH o.p.s. zaznamenává a uchovává tzv. behavioriální údaje týkající se dárců a příznivců (účast na akcích, otevírání e-mailů zasílaných RUAH o.p.s., monitoring plateb a jiné online a offline aktivity). Všechny tyto údaje můžeme dále propojovat se zveřejněnými osobními údaji uvedenými ve veřejně přístupných zdrojích (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.). Stejně jako každý správce webových stránek jsme schopni rozpoznat Vaši IP adresu, a jaký internetový prohlížeč používáte při prohlížení obsahu našich webových stránek.

RUAH o.p.s. o Vás neshromažďuje osobní údaje zvláštní kategorie (dříve též citlivé údaje), které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu či o sexuální orientaci. Tyto údaje zjišťujeme pouze u klientů sociálních a zdravotních služeb, pokud jsou relevantní k zajištění kvalitní péče.

K čemu Vaše osobní údaje využíváme?

Veškeré informace od Vás využíváme ke zjištění Vašich konkrétních potřeb, abychom Vám mohli nabídnout a poskytnout co nejkvalitnější služby.

Vaše osobní údaje využíváme následujícím způsobem:

 • abychom Vám mohli poskytnout služby, o které nás žádáte, informovat Vás o nich i o našich dalších činnostech
 • abychom mohli dostát smluvním závazkům
 • abychom mohli plnit povinnosti vyplývající ze zákona (např. zákon o účetnictví, vyhláška o zdravotnické dokumentaci apod.)
 • abychom mohli zpracovat Vaše dary a platby
 • pro propagaci našich benefičních akcí a aktivit zaměřených na získávání finančních prostředků
 • abychom mohli realizovat prodej v našem internetovém obchodu
 • abyste se mohli registrovat na naše vzdělávací a benefiční akce
 • záznamy o IP adresách používáme za účelem monitorování využití a návštěvnosti našich webových stránek a k jejich optimalizaci
 • za účelem analýzy kvality našich služeb
 • za účelem statistik a průběžného vyhodnocování našich činností

Jak Vaše osobní údaje uchováváme?

 • na originálních písemnostech (např. žádost o péči, účetní doklady apod.); tyto písemnosti jsou uchovávány v uzamčených skříních, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky
 • v počítačových databázích, kde jsou přístupy k datům chráněny systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých pracovníků; data jsou chráněna antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií

Jsou Vaše osobní údaje u nás v bezpečí?

Naší jednoznačnou prioritou je zajistit bezpečné uchování Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo odhalení, máme dostatečná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Naši zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

Naše databázové a účetní systémy jsou umístěny na zabezpečených serverech, všechny písemnosti uchováváme v uzamykatelných skříních a celý prostor je chráněn uzamykatelnými dveřmi.

Pro online darování pomocí platební karty nebo zrychleného bankovního převodu používáme Systém GoPay, který je zabezpečeným šifrovaným systémem, při jehož využití se žádná třetí osoba v žádném případě nedostane k osobním údajům plátce (dárce) či k důvěrným informacím o jeho bankovním účtu, přihlašovacích údajích ani k informacím o jeho platebních kartách. Všechny tyto informace jsou přenášeny zabezpečenými datovými kanály. Více o zabezpečení systému GoPay lze nalézt na jejich webových stránkách .

Vaše osobní údaje nezpřístupníme třetí straně, s výjimkou osob, které s RUAH o.p.s. úzce spolupracují na základě živnostenského oprávnění, nebo se může jednat o případné externí IT správce / HW servisní techniky.

Pro zpracování Vašich osobních údajů RUAH o.p.s. může využívat online služeb např. společnosti Google LLC či Microsoft Corporation.). Tyto společnosti se nacházejí ve Spojených státech amerických, a jsou zapsány v tzv. štítu EU-USA na ochranu soukromí. Štít je dostupný na: https://www.privacyshield.gov (link is external). Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně ve vztahu k tomuto štítu, a to v režimu čl. 45 odst. 9 GDPR, tudíž takové předávání osobních údajů nevyžaduje zvláštní povolení.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro poskytování služeb a plnění smlouvy a po dobu stanovenou příslušným zákonem (např. zákon o účetnictví, vyhláška o zdravotnické dokumentaci apod.).

Jaká jsou Vaše práva?

Každý dárce, klient nebo pacient má právo na přístup k osobním údajům, které o něm RUAH o.p.s. uchovává. Má také právo na opravu a výmaz (pokud to není v rozporu se zákonem), právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost svých osobních údajů. RUAH o.p.s. na žádost vystaví kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na přístup
Máte právo na kopii osobních informací, které o Vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme.
Právo na opravu
Pokud se domníváte, že jsou informace, které o Vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.
Právo na přenositelnost údajů
Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vám poskytli Vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu. Můžete nás například požádat, abychom Vám poskytli seznam darů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat, abychom údaje předali třetí osobě.
Právo na výmaz
Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom Vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel. Musí to však být vyvážené s ohledem na jiné faktory a naše zákonné povinnosti
Právo na omezení zpracování
Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali Vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom Vaše osobní údaje nadále využívali.
Právo vznést námitku
Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Můžete například požádat, abychom Vám například přestali zasílat pozvánky na naše akce nebo informace o naší činnosti. Jestliže nebudeme mít pro zpracování přesvědčivý oprávněný důvod, nebudeme osobní údaje pro daný účel dále zpracovávat.

Jak svá práva můžete uplatnit?

Vaše práva vztahující ke zpracování osobních údajů můžete uplatnit buď osobně anebo písemně zasláním na adresu RUAH o.p.s., Tyršova 2061, 25601 Benešov

Pro ověření Vaší totožnosti budeme požadovat průkaz totožnosti nebo při písemném podání úředně ověřený podpis. Na Váš požadavek budeme reagovat co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od vznesení Vašeho požadavku.

Pokud nebudete spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz (link is external).

Změny zásad pro ochranu osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit tyto zásady, pokud to bude v budoucnu vhodné pro zlepšování našich služeb, zvyšování ochrany Vašich osobních údajů nebo nutné pro splnění zákonných a jiných povinností.

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány 25. 5. 2018.

Staňte se i Vy součástí našeho příběhu

Podpořit naši činnost můžete několika způsoby

Formulář Potvrzení o daru ZDE

Kontaktní údaje

RUAH o.p.s.
Křižíkova 2158, 256 01 Benešov
info@ruah.cz

3 + 8 =

Share This